To Be Noticed en Privacy

To Be Noticed en Privacy

Privacybeleid

Ook To Be Noticed moet voldoen aan de AVG. Waar wij uw gegevens voor gebruiken, hoe wij die opslaan, hoe lang we die opslaan en of we ze delen en met wie kunt u allemaal lezen in onderstaande Privacyverklaring

To Be Noticed is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Monniksrob 7
1704 VT Heerhugowaard
0031 72 5711525
www.tobenoticed.nl

De Functionaris Gegevensbescherming van To Be Noticed is L.B. van Hagen.
Zij is te bereiken via info@tobenoticed.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

To Be Noticed verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt door het invullen van het contactformulier op onze website..

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– IP-adres
– Locatiegegevens
– Internetbrowser en apparaat type

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@tobenoticed.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel wij uw gegevens verwerken

To Be Noticed verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren. Dus wanneer u ons heeft verzocht om contact met u op te nemen voor informatie over onze diensten.

To Be Noticed analyseert uw gedrag op haar website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren. Dit doen wij via Google Analytics. Wij hebben hiervoor een bewerkers overeenkomst
opgesteld met Google.

Geautomatiseerde besluitvorming

To Be Noticed neemt geen, op basis van geautomatiseerde verwerkingen, besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van To Be Noticed) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

To Be Noticed bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden

To Be Noticed verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend, indien dit nodig is, voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkers overeenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

To Be Noticed gebruikt geen cookies. 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door To Be Noticed en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@tobenoticed.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.
We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

To Be Noticed wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: naar autoriteit persoonsgegevens

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

To Be Noticed neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met  info@tobenoticed.nl